Política de privacitat

1. Protecció de Dades de Caràcter Personal amb conformitat de la normativa aplicable

Silvia Guillamón Garcia, com a responsable del present lloc Web i de conformitat amb el disposat per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus Usuaris.

2. Tractament de les dades i la seva confidencialitat

En cas que les dades a facilitar per l’Usuari fossin necessàries perquè l’equip de Silvia Guillamón Garcia pugui:

  • Respondre a les consultes i proporcionar informació requerida abans per l’Usuari.
  • Realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari.
  • Proporcionar accés a determinades funcionalitats del lloc Web.
  • Realitzar totes aquelles activitats pròpies de Silvia Guillamón Garcia per la present ressenyades.

Silvia Guillamón Garcia informarà de dita obligatorietat a l’Usuari indicant-li quines dades són de necessària complementació.

La entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o entitats a les qual hagin sigut comunicades –en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’Usuari- estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades i a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de Silvia Guillamón Garcia segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present lloc Web.

No obstant, s’adverteix i informa a l’Usuari que les mesures tècniques no són infal·libles, motiu pel qual Silvia Guillamón Garcia no podrà tenir-se per responsable d’aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències, en especial, de la presència de virus i altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència del virus, a la connexió o a la descàrrega de continguts des del lloc Web que causin alteracions en els sistemes informàtics (hardware i software) de l’Usuari.

A l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques i, en especial, al remetre l’Usuari les seves dades de caràcter personal a Silvia Guillamón Garcia, l’Usuari consenteix expressament que Silvia Guillamón Garcia realitzi les següents activitats i/o accions, tret que l’Usuari indiqui el contrari al contractar o subscriure qualsevol producte relacionat amb l’activitat i prestació de serveis de Silvia Guillamón Garcia o com a resultat d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat:

  • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en paper informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i demés informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat i prestació de serveis de Silvia Guillamón Garcia.
  • En cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la newsletter, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i demés informació sobre els serveis i productes de Silvia Guillamón Garcia iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
  • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Sense perjudici de l’anterior, no es consideraran comunicacions comercials i/o publicitàries tota aquella informació enviada per Silvia Guillamón Garcia –inclús per mitjans electrònics- als usuaris de www.silviaguillamon.cat amb la finalitat de portar a terme, executar i/o desenvolupar qualsevol prestació subscrita o contractada –encara que no sigui subscrita per mitjans electrònics- per l’Usuari i totes les demés tasques, accions i/o activitats derivades d’aquesta relació comercial, contractual i/o negocial.

3. Drets dels interessats i el seu exercici

Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, en el seu cas, a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions mitjançant l’anul·lació de la subscripció de les newsletter.

L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o bé podrà revocar el seu consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant una carta a Silvia Guillamón Garcia.

Darreres Entrades

Comentaris