Avís legal

Tots els continguts d’aquest website són propietat de Sílvia Guillamón i està prohibida la seva reproducció sense permís exprés dels autors.

En el cas de copiar parcialment un contingut, s’exigeix que es citi la font com silviaguillamon.cat, posant un link a http://silviaguillamon.cat en el cas de ser una pàgina web, o escrivint la direcció d’una publicació impresa o multimèdia.

1. Identitat del titular del web

Per donar compliment a allò establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: Silvia Guillamón Garcia

Dominis: www.silviaguillamon.cat

2. Acceptació de les condicions d’ús

Les presents Condicions (en endavant denominades com Avís legal) tenen per objecte regular l’ús d’aquest web, que el seu titular posa a disposició del públic.

La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari, i suposa l’acceptació plena per aquest Usuari, de totes i cada una de les condicions que s’incorporen al present Avís legal.

El titular del web pot oferir a través de la mateixa, serveis o productes que podran estar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s’informarà a l’usuari en cas concret.

3. Ús correcte del lloc web

L’Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i serveis amb conformitat amb la Llei, el present Avís legal, les bones costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es presten a través d’ella amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís legal, lesius interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres usuaris.

Tanmateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics i demés que es trobin en el present Web.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu de recursos informàtics a través dels quals el titular del Web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular del Web o de tercers.

Es prohibeix a l’Usuari l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per qualsevol mitjà de comunicació electrònica (“SPAM”) que prèviament no hagin sigut sol·licitades o expressament autoritzades pel titular del Web. L’incompliment de l’anteriorment exposat serà denunciat pel titular del Web davant l’organisme competent a tal efecte, qui, després de l’oportuna tramitació i verificació de la infracció, imposarà a l’usuari infractor la sanció que correspongui d’acord amb l’ establert legalment.

4. Publicitat

Part del lloc Web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per la seva inclusió al Web compleix amb les lleis que en cada cas pugui aplicar-se. El titular del Web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els Continguts publicitaris inserits en aquest Web poden dirigir-se a la següent direcció de correu electrònic:

info@silviaguillamon.cat

5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc Web i de les diferents pàgines web pertanyents al mateix, així com dels elements continguts en el mateix i en les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codis font, logos, continguts, imatges, texts, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i demés elements que apareixen al Web), tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del Web o de tercers. En aquest sentit, el titular d’aquest lloc Web fa expressa reserva de tots els seus drets.

Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc Web i les seves pàgines webs, estan protegits per la Llei.

El titular del Web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús públic i/o comercial a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc Web, en les seves pàgines webs i els serveis que ofereix en les mateixes.

L’Usuari única i exclusivament podrà accedir a tals elements i serveis per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la utilització total o parcial dels continguts d’aquest Web i pàgines webs pertanyents al mateix amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació a no ser que per això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular del Web.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc Web i les seves pàgines web constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular o titulars del Web.

6. Règim de responsabilitat

6.1. Responsabilitat per l’ús del Web

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en les que pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant el titular del Web, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pugui derivar per les accions de l’Usuari.

El titular del Web emprarà tots els seus esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el Web, no obstant, el titular no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest Web.

L’Usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basada en la utilització per l’Usuari del Web. En el seu cas, l’Usuari assumirà les despeses, els costos i indemnitzacions siguin irrogats al titular del Web amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del Web

El titular del Web exclou tota responsabilitat que es pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del Web. Tanmateix, el titular del Web també exclou qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquests sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant la intromissió il·legítima fora de control del titular del Web.

El titular del Web està facultat per suspendre temporalment, i sense preavís, l’accessibilitat al Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts al Web poden conduir a altres webs gestionades per tercers.

El titular del Web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del Web, ja que la funció del links que apareixen és només informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. El titular del Web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la que es pugui accedir, així com del perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada al Web enllaçat.

7. Política respecte a les dades personals obtingudes a través del web

7.1. A través de formularis

Sense perjudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis del Web, quan l’Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament al titular del Web al tractament de les seves dades personals per les finalitats que en els mateixos s’indiquin. El titular del Web incorporarà les dades facilitades per l’Usuari en un fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades.

L’Usuari o el seu representant podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida al domicili indicat en l’apartat “Dades Informatives” del present Web, o mitjançant correu electrònic dirigit a silviaguillamon@copc.cat

7.2. A través de cookies

Aquest Web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:

  • La data i la hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre Web.
  • El disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita al nostre Web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.
  • La data del servidor i la data local del client.
  • L’ idioma per defecte de la publicació.

L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa Navegador.

7.3. Confidencialitat

El titular del Web es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, donada compta en tot moment de l’estat de la tecnologia.

8. Observacions de l’usuari

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades al titular del Web a través del propi Web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti al titular del Web, es consideraran no confidencials, reservant-se el dret el titular del Web a utilitzar-les de la manera que cregui més convenient.

9. Modificacions de les condicions d’ús

El titular del Web es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d’ús del present Web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment que accedeixi al Web, pel que deurà llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

10. Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Les presents condicions generals es regeixen per la llei espanyola.

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís legal es regiran per la legislació espanyola i se sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats de Barcelona.

Darreres Entrades

Comentaris